Dział: Maketing, Zarządzanie

Praca z działu marketing, zarządzanie.


Legenda - Praca opisana jest wg następującego schematu

Lp - oznacza nr pracy wraz z jej kategorią (proszę podawać przy zamawianiu)

Typ - typ pracy (Mgr - magisterska, Dyp - dyplomowa, Lic - Licencjacka).

Opis pracy - Temat

LP Typ Rok Stron Temat
MZ_074 Mgr 2008 095 Metody i warunki pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwach.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 7

Rozdział I 8

1. Charakterystyka systemu finansowania działalności przedsiębiorstw 10

1.1. Zasady finansowania działalności gospodarczej 13

1.2. Metody i źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo 16

1.2.1. Finansowanie wewnętrzne

1.2.2. Finansowanie zewnętrzne. 17

1.3. Koszt kapitału obcego. 18

1.4. Wady i zalety korzystania z kapitału obcego.

Rozdział II 23

2. Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału obcego przedsiębiorstwa 23

2.1. Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa 24

2.1.1. Istota i rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw 25

2.1.2. Przebieg postępowania kredytowego 33

2.1.3. Czynniki wpływające na cenę kredytu 36

2.1.4. Ocena kredytu jako źródła finansowania 37

2.2. Pożyczki pieniężne 39

2.3. Kredyt kupiecki 39

2.4. Kredyt odbiorcy 41

2.5. Emisja obligacji przez przedsiębiorstwo 42

1.5.1. Rodzaje obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa 44

1.5.2. Emisja obligacji jako źródło kapitału 48

2.6. Emisja papierów komercyjnych 50

2.7. Inne źródła pozyskiwania kapitału obcego 52

2.7.1. Leasing 52

2.7.2. Forfaiting 57

2.7.3. Faktoring 59

ROZDZIAŁ III 62

3. Charakterystyka przedsiębiorstwa, przedmiot i zakres działalności, misja, cele strategiczne, rynek. 62

3.1. Zarys ogólny działalności. 62

3.2. Rynek krajowy działalność Spółki PROCAD 64

3.3. Pozycja rynkowa PROCAD. 66

3.1.1. Rynek szkoleń 67

3.3.2. Rynek sprzętu komputerowego. 68

3.3.3. Rynek produktów własnych. 69

3.3.4. Sezonowość sprzedaży 70

3.4. Metody pozyskiwania kapitału w Spółce PROCAD i ich struktura. 71

3.4.1. Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do daty Prospektu Emisyjnego 71

3.4.2. Opis obecnie prowadzonych inwestycji PROCAD, włącznie z podziałem geograficznym tych inwestycji oraz sposobami finansowania (wewnętrzne lub zewnętrzne). 73

3.4.3.Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Spółki PROCAD 75

3.4.4. Źródła kapitałów Spółki PROCAD 78

3.5. Ocena struktury kapitałów i zadłużenia analizowanej Spółki 79

3.6.Ocena płynności Emitenta. 81

3.7. Źródła i kwoty oraz opis przepływów środków Spółki PROCAD 83

3.8. Sytuacja finansowa Spółki PROCAD. 85

3.8.1. Ocena rentowności. 87

Zakończenie 89

Bibliografia 91

Spis rysunków 93

Spis tabel 93

Spis załączników 93

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszam do zadawania pytań