Dział: Socjologia, Psychologia, Pedagogika

Praca z działu socjologia, psychologia, pedagogika.


Legenda - Praca opisana jest wg następującego schematu

Lp - oznacza nr pracy wraz z jej kategorią (proszę podawać przy zamawianiu)

Typ - typ pracy (Mgr - magisterska, Dyp - dyplomowa, Lic - Licencjacka).

Opis pracy - Temat

LP Typ Rok Stron Temat
SP_066 Mgr 2011 094 TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU NA PODSTAWIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W GNIEŹNIE

SPIS TREŚCI:


WSTĘP 4


ROZDZIAŁ I

UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU 6

1.1. ZJAWISKO ALKOHOLIZMU 6

1.2. POJĘCIE I KLASYFIKACJA ALKOHOLIZMU JAKO CHOROBY 11

1.3. DZIAŁANIE ALKOHOLU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA 19

1.4. MEDYCZNE SKUTKI NADUŻYWANIA ALKOHOLU 22

1.5. SPOŁECZNE SKUTKI NADUŻYWANIA ALKOHOLU 27


ROZDZIAŁ II

METODY LECZENIA ALKOHOLIZMU 29

2.1. ISTOTA I NATURA UZALEŻNIENIA 29

2.2. WSPÓŁCZESNE KRYTERIA UZALEŻNIENIA 33

2.3. ANONIMOWI ALKOHOLICY – IDEA 39

2.4. METODY LECZENIA 42

2.4.1. Model Minnesota 42

2.4.2. Modele oparte na teorii uczenia się 45

2.4.3. Model zapobiegania nawrotom picia 47

2.4.4. Psychoanaliza 50

2.4.5. Terapia Gestalt 52


ROZDZIAŁ III

ZAŁOŻENIA METODY LECZENIA POPRZEZ OSOBISTE PLANY TERAPII 56

3.1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METODY OPT 56

3.2. ROLA OSOBISTYCH PLANÓW TERAPII 57

3.3. PRACA NAD OPT 58

ROZDZIAŁ IV

ZASTOSOWANIE TERAPII OPT W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W GNIEŹNIE 62

4.1. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 62

4.1.1. Określenie przedmiotu i zakresu badań 64

4.1.2. Określenie celu badań 64

4.1.3. Sprecyzowanie szczegółowych problemów badawczych 66

4.1.4. Ustalenie listy zmiennych 66

4.1.5. Formułowanie hipotez badawczych 67

4.1.6. Dobór próby badawczej 69

4.1.7. Konstrukcja narzędzi, dobór technik i metod badawczych 69

4.2. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 71

ZAKOŃCZENIE 85


BIBLIOGRAFIA 87


ANEKS 90

ANKIETA DLA PACJENTÓW 91


Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszam do zadawania pytań